Komentarz

Do Ewangelii

Medytacja nad Słowem

Przeczytany przed chwilą fragment jest częścią długiej przemowy, którą Jezus kieruje do swoich uczniów w Wieczerniku, zgodnie z zapisem Ewangelii wg św. Jana.

Słowa Jezusa można potraktować jako testament pozostawiony uczniom w obliczu zbliżającego się Jego odejścia z tego świata: chodzi tu zarówno o Jego rychłą mękę i śmierć, jak i też o chwalebne wniebowstąpienie.

Jezus zachęca uczniów do trwania w miłości ku Niemu, czego zewnętrznym wyrazem będzie zachowywanie Jego nauki i poleceń. Uczniowie staną się wówczas żywym tabernaculum – miejscem prawdziwego zamieszkania całej Trójcy Świętej.

Jezus obiecuje im swego Ducha Parakleta, czyli tego, który jest pocieszycielem, obrońcą i orędownikiem przed Bogiem Ojcem. On będzie stopniowo doprowadzał uczniów do poznania całej prawdy o Bogu i człowieku. A póki co, Jezus zostawia uczniom dar pokoju, którego świat im dać nie może, bo go nie ma.

Wypowiedź kończy się swoistym wyrzutem Jezusa wobec uczniów, że tak naprawdę to nie kochają Go szczerze, bo gdyby Go kochali, to cieszyliby się, że wraca do domu swego Ojca, do pełni szczęścia, wolny od cierpienia i śmierci.

Czy jest we mnie ta radosna i zdumiewająca świadomość, że jestem mieszkaniem, żywym tabernaculum Boga w Trójcy Jedynego?

ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com

Zamyślenia

Jaki obraz Kościoła wyłania się z lektury Dziejów Apostolskich? Przede wszystkim jest Kościół, który stale się rozwija, który musi odpowiadać na wezwania nowej epoki oraz rozwiązywać palące problemy nowych wspólnot lokalnych w świetle nauki Jezusa. Jak pokazuje dzisiejsze pierwsze czytanie, wspólnota apostołów czyni to w pokorze. Rozeznaje i poddaje weryfikacji każdą kwestię, aby została zachowana i nienaruszona nauka Zbawiciela. W młodym Kościele nie brakuje różnorodności myśli czy idei. Wszystko to zostaje skonfrontowane z autorytetem apostołów.

Tak też zostaje ukazany cel i sens kościelnej hierarchii. Apostołowie podejmują decyzje, rozwiązują problemy, ponieważ działają na mocy posłania przez Jezusa i Jego autorytetem.

Dzisiejszy fragment Dziejów Apostolskich przedstawia jedną z kwestii spornych, jeśli chodzi o zachowywanie niektórych przepisów Prawa mojżeszowego poprzez nawróconych z pogaństwa. Niektórzy chrześcijanie, którzy wywodzili się z judaizmu byli zdania, że nawróceni poganie są zobowiązani do obrzezania, zgodnie z prawem Starego Testamentu. Na tym tle doszło do sporu pomiędzy Pawłem i Barnabą a tymi, którzy tak uważali. Dlatego też zapadła decyzja, aby w tej sprawie zapytać «apostołów i starszych». Tak doszło do pierwszego w dziejach Kościoła Soboru.

Apostołowie przyznali rację Pawłowi, a rozporządzenia przesłali wspólnotom chrześcijańskim na piśmie. Na uwagę zasługuje wyrażenie: «postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my…». W tym sformułowaniu zawiera się esencja tego, czym jest Kościół hierarchiczny. Apostołowie czują obecność Ducha Świętego i są świadomi zadań, jakie przed nimi stoją i decyzji, które musza podejmować. Autorytet tych, którzy stoją u steru Kościoła (papieża w Kościele uniwersalnym i biskupów w kościołach partykularnych, którzy działają w jedności z papieżem) wypływa z nadania Jezusa. Oni stoją na straży poprawności nauczania i pilnują, aby było one zgodne z nauką Chrystusa.

W Kościele po zmartwychwstaniu zaznaczona jest mocno obecność Ducha Świętego. Dzieło odkupienia już się dokonało. Teraz to Duch Święty prowadzi do korzystania z owoców odkupienia. «Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie» (Ewangelia).

Duch Święty wypełnia Kościół swoją obecnością. Jest darem Zmartwychwstałego dla całej wspólnoty, która staje się tym bardziej wspólnotą, im bardziej daje się Mu przeniknąć i prowadzić. Chrześcijanie wszystkich czasów będą mogli odczuć tę obecność, jeśli będą czuli swoją więź z Chrystusem i Kościołem. Ukochać Chrystusa to ukochać Kościół, a ukochać Kościół to znaleźć w Nim Chrystusa, poczuć wewnętrzną więź ze wszystkimi, którzy do Niego przynależą.

ks. Tomasz Sulik

Kontakt

Nie jesteśmy teraz w pobliżu. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Not readable? Change text. captcha txt